Реализация на завършилите

 

Завършилите специалността могат да се впишат в Единния регистър на медиаторите на Република България към Министерството на правосъдието: http://mediator.mjs.bg/Users/MList.aspx

Социалният медиатор прилага процедури по медиация и посредничество в държавни и общински администрации, в неправителствени организации, в бизнес среда, както и при междуличностна и междугрупова комуникация. Той предоставя експертна оценка и посредничи при разрешаване на спорове, конфликти, затруднена комуникация между общностите; отношенията между индивиди, групи и държава/държави и международни институции. Той улеснява общуването между различията, работи с бежанци и мигранти и съдейства за социалното включване на уязвими групи. В своята работа специалистът спазва професионалните и етични стандарти в работата на медиатора, посочени в Закона за медиация.

Социалният медиатор може да работи като:

  • експерт в областта на посредническите дейности в социалната, правната, трудовата, медицинската, образователната и културната сфера;
  • експерти в трансграничната медиация;
  • експерт по проблемите на комуникацията на етничните, социалните и религиозни общности и интеркултурните взаимодействия; 
  • експерт/консултант към държавни, общински и неправителствени организации по проблемите, свързани с разрешаване и превенция на конфликти и спорове;
  • експерт и медиатор по разработване, организиране и реализиране на културни и социални проекти;
  • експерти в държавни и общински администрации и в неправителствени организации.