Магистърска програма

Социална медиация и комуникация

Магистърската програма „Социална медиация и комуникация" е разработена за студенти, завършили бакалавърски и/или магистърски програми в областта на социалните, хуманитарните, правните и педагогическите науки, които искат да се подготвят за новите професии в областта на социалното взаимодействие и комуникация. Тя е в рамките на акредитираното с най-висока оценка направление Социология, антропология и науки за културата. Специалността отговаря и на изискванията на Министерството на правосъдието за подготовка на медиатори, а Пловдивският университет "Паисий Хилендарски" е вписан в регистъра на институциите, които имат право да обучават такива специалисти.

Програмата има за цел да задълбочи и профилира подготовката на завършилите ОКС „бакалавър" по етнология и социална антропология, както и други специалности от социалните, стопанските, правните, хуманитарните и педагогическите науки. Допълнителната интердисциплинарна подготовка в областта на етнокултурните и социално-антропологич­ните взаимодействия и комуникация, както и курс по английски език ще даде възможност на завършилите магистърската програма за по-пълноценна реализация като медиатори в областта на обществените професии, образованието, комуникациите, здравеопазването, маргиналните общности, миграциите и др.

 

Мисията на обучението отговаря на предизвикателствата на глобалната съвременност в рамките на националния, регионалния и европейския контекст. То има за задача да даде по-широки теоретични познания и практически умения за използването на алтернативни методи за разрешаване на проблеми и конфликти, свързани с: общностните взаимодействия; отношенията между индивиди, групи и държава/държави и международни институции; начини на комуникация между различията.

Завършилите магистърската програма получават образователно-квалификационна степен „магистър" и професионална квалификация „Социален медиатор". Те могат да се впишат в Единния регистър на медиаторите и да прилагат процедурата по социална медиация в държавни и общински администрации, в неправителствени организации, в бизнес среда, както и при междуличностна и междугрупова комуникация.