Срок на обучение

 

Образователната програма за магистър е базирана върху подготовката в  бакалавърска или магистърска степен.

Продължителността на обучението е два семестъра.

Обучението завършва с писмен държавен изпит и решжаване на казус или със защита на дипломна работа. Защитите на дипломна работа се провеждат пред Държавна комисия, назначена със заповед на Ректора. Дипломиралите се получават образователно-квалификационна степен "магистър". Завършилите специалността Социална медиация и комуникация – ОКС магистър придобиват професионалната квалификация социален медиатор.